برج اداري و تجاري خليج فارس

اين برج در حاشيه ميدان نمايشگاه و گذرگاه هاي اصلي ، در مجاورت كوه گرانيتي مجموعه – كه يكي از شاخصه هاي منحصر به فرد منطقه است – جانمايي شده و از سيماي شهري بسيار مناسبي برخوردار مي باشد . برج مذكور با زيربناي 16530 مترمربع در زميني به وسعت 2000 مترمربع در 12 طبقه، با كاربري مركز دفاتر اداري – تجاري و نمايندگي هاي شركت ها ي بين المللي ، به عنوان شاخص و المان مجموعه مطرح مي گردد. موقعيت مكاني استثنايي حاصل از قرار گرفتن در بطن يكي از بزرگ ترين بنگاه هاي اقتصادي كشور در كنار استفاده از تكنولوژي نوين صنعت ساختماني و مكان يابي و زواياي ديد بصري خاص، اين مجموعه را به نمونه اي منحصر به فرد مبدل مي سازد.

info@expo.ir