آكواريوم فيروزه

آكواريوم فيروزه واقع در محل فعلي آمفي تئاتر در قلب مجموعه نمايشگاهي ، در تقابل با آب نما و كوه گرانيتي از سويي و گنبد سالن هاي مفاخر از سوي ديگر نقطه تلاقي اين محور را با محور طولي مجموعه تعريف مي نمايد و به عنوان جذاب ترين و خاص ترين كاربري سايت قلمداد مي گردد . اين پروژه با وسعت 1900 مترمربع در زميني به مساحت 2000 مترمربع احداث مي شود .

info@expo.ir