گزارش تصویری ششمین دوره انتخابات فعالیت انجمن نمایشگاهی ایران

گزارش تصویری ششمین دوره انتخابات فعالیت انجمن نمایشگاهی ایران

در این نشست، سعید صیفی به عنوان عضو هیات مدیران این انجمن انتخاب شد.

 

info@expo.ir