شرايط و مقررات عمومی نمايشگاه

 1. رعايت كامل مقررات جاري و ضوابط حاكم و تدويني نمايشگاه از جمله استفاده از كارت شناسايي، رعايت ساعات كار نمايشگاه ،‌زمان تحويل و تخليه غرفه و …. الزامي است .
 2. واگذاري غرفه به غير و همچنين اشتراك و يا تغيير رشته فعاليت مجاز نمي باشد.
 3. صاحب غرفه صرفا مجاز به استفاده از فضاي واگذاري و امكانات متعارف غرفه بوده و در صورت استفاده نادرست ، چبران هر گونه خسارت وارده احتمالي را تعهد مي نمايد و همچنين انجام هر گونه تغييري در شكل و ساختار غرفه و يا متعلقات آن تنها با كسب مجوز كتبي از مديريت نمايشگاه ميسر مي باشد . (تعيين و برآورد خسارت توسط نمايشگاه انجام خواهد شد)
 4.  جابجايي پانلهاي نمايشگاهي ممنوع مي باشد.
 5. نوشتن بر روي پانلها و استفاده از پيچ، ميخ و يا هر وسيله اي كه به بدنه غرفه خسارت وارد نمايد ممنوع است.
 6. مسئول غرفه به ازاء هر  12 مترمربع غرفه مجاز به استفاده حداكثر 250 لوكس روشنايي و 200 وات پريز مي باشد. استفاده مازاد ،‌منوط به اخذ مجوز كتبي از دفتر فني و پرداخت مازاد برق با تعرفه مربوطه مي باشد در غير اينصورت كل برق غرفه قطع خواهد شد.
 7. غرفه آرايي، تزيينات داخلي و نظافت داخل غرفه در طول دوره برگزاري نمايشگاه به عهده غرفه داران بوده و در صورت نياز به وسايل اضافي مي بايست راسا نسبت به تامين آن اقدام نمايند.
 8. كليه مسئولين محترم غرفه ها موظفند قبل از افتتاح نسبت به بيمه نمودن كالاها  و عوامل درون غرفه خود اقدام نمايند. بديهي است برگزار كننده در اين رابطه مسئوليتي نخواهد داشت.
 9. غرفه داران موظف به همكاري با بازرسان نمايشگاه بوده و در صورت تخلف از ضوابط پس از يك مرحله تذكر كتبي نسبت به تعطيلي غرفه اقدام خواهد شد، بديهي است در اينگونه موارد وجوه پرداختي مسترد نمي گردد.
 10. غرفه دار موظف خواهد بود از هنگام افتتاح تا پايان مراسم اختتاميه از جمع آوري و تعطيل غرفه خودداري و پس از اتمام مدت نمايشگاه ضمن انجام تسويه حساب و اخذ مجوز كتبي ظرف مهلت مقرر كه ابلاغ مي گردد نسبت به انتقال لوازم خود از نمايشگاه و تحويل غرفه به صورت اوليه اقدام نمايد . بديهي است در صورت عدم تخليه در مهلت مقرر، به ازاي هر روز تاخير در انتقال كالا مبلغ 10% هزينه غرفه اخذ و ضمنا نمايشگاه نيز مسئوليتي در قبال نگهداري از كالاها نخواهد داشت.
 11. غرفه دار اجازه نصب پرده، پوستر و ساير عوامل تبليغي در خارج از غرفه را ندارد مگر با پرداخت هزينه او اخذ مجوز كتبي لازم از روابط عمومي نمايشگاه.
 12. انجام تبليغات (عكس ،‌ پوستر و فيلمبرداري حرفه اي ، تبليغات صوتي و غيره ) طبق ضوابط و صرفا از طريق شركتهاي تبليغاتي طرف قرارداد نمايشگاه كه به غرفه دار معرفي خواهد شد انجام مي گردد.
 13. تالارهاي نمايشگاه پس از پايان كار و تا قبل از بازگشايي براي بازديد عموم در روز بعد،‌ پلمپ خواهد شد و در هنگام فك پلمپ حضور غرفه داران الزامي است و چنانچه به علت عدم حضور يا عدم توجه مسئولين غرفه در طول ساعات گشايش تالار و بازديد عموم، كالا با وسايل داخل غرفه مفقود گردد هيچ مسئوليتي متوجه نمايشگاه نخواهد بود.
info@expo.ir