ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان – دوشنبه (07 تا 10 اسفند 1400)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
ششمین - - نمایشگاه بین المللی مشهد 05135017560

info@expo.ir