دومین نمایشگاه تخصصی سنگ مشهد (13 تا 16 تیرماه 1402)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
دومین فردوسی - عطار 16 الی 21 شرکت فرجاد تجارت سامه گستر ایرانیان 086-43222057-9

info@expo.ir