نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار فردوسی - مفاخر 10-19 - -

info@expo.ir