یازدهمین نمایشگاه تخصصی چاپ و بسته بندی (1 لغایت 4 آذرماه 1402)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
یازدهمین فردوسی 16 الی 22 برساز رویداد پارس 051-31519

info@expo.ir