بیست و سومین نمایشگاه تخصصی خودرو (9 تا 12 شهریورماه 1402)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
بیست و سومین مفاخر - فردوسی - عطار 17 الی 22 شرکت ایده تجارت هرمس 021-54512

info@expo.ir