بیست و دومین نمایشگاه بین المللی خودرو (09 تا 12 شهریورماه 1401)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
بیست و دومین فردوسی - عطار - مفاخر 16 الی 22 شرکت ایده تجارت هرمس 02154512

info@expo.ir