هجدهمین نمایشگاه تخصصی پزشکی، دندانپزشکی، تجهیزات کلینیک و بیمارستانی و صنایع وابسته (17 تا 20 آبانماه 1402)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
هجدهمین مفاخر 15 الی 20 برساز رویداد پارس 051-31519

info@expo.ir