هفدهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندانپزشکی، تجهیزات کلینیک و بیمارستانی و صنایع وابسته ( 26 تا 29 مهرماه 1401)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
هفدهمین مفاخر 10الی 18 شرکت برساز رویداد پارس 051-31519

info@expo.ir