پانزدهمین نمایشگاه تخصصی لیزینگ (26 تا 30 بهمن ماه 1401)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
پانزدهمین فردوسی - عطار - مفاخر 16 الی 22 شرکت آروین تجارت میانه 05138904401-3

info@expo.ir