اولین رویداد ملی تولیدکنندگان چادر و ملزومات حجاب (11 تا 14 اسفند ماه) 1401

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
اولین فردوسی - مفاخر 11 الی 20 ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی 35005572 - 35005574 - 051-35005596

info@expo.ir