بیست و سومین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی، دوازدهمین نمایشگاه تخصصی نوشیدنیها، صنایع و ماشین آلات وابسته، دوازدهمین نمایشگاه تخصصی شیر و لبنیات، شانزدهمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی (1 تا 4 آذرماه 1402)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
بیست و سومین عطار 16 الی 22 برساز رویداد پارس 31519- 051

info@expo.ir