بیست و سومین نمایشگاه تخصصی کامپیوتر، دهمین نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند (10 تا 13 آبانماه 1402)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
بیست و سومین و دهمین دوره مفاخر - فردوسی 16 الی 21 شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین 051-36158

info@expo.ir