بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (معماری و عمران) صنایع سرمایشی گرمایشی (نیمسال اول) (23 تا 26 خردادماه 1402)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
بیست و چهارمین فردوسی - عطار - مفاخر 16 الی 21 شرکت میلاد مبتکر شرق 021-4448216

info@expo.ir