دومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بیشکک – قرقیزستان (17 تا 20 مهرماه 1401)

info@expo.ir