هجدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی (نهاده ها) 19 تا 22 بهمن ماه 1401

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
هجدهمین عطار - مفاخر 14 الی 20 شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین 051-36158

info@expo.ir