هفدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی (ماشین آلات، نهاده ها و مکانیزاسیون) (05 تا 08 بهمن ماه 1400)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
هفدهمین مفاخر - فردوسی - عطار 11 الی 18 شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق 37642330 (051)

info@expo.ir