چهاردهمین نمایشگاه تخصصی لیزینگ (26 تا 29 بهمن ماه 1400)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
چهاردهمین مفاخر- فردوسی - عطار 16 الی 21 شرکت آروین تجارت میانه 3 - 38904401 (051)

info@expo.ir