پانزدهمین نمایشگاه تخصصی لیزینگ ( 25 تا 28 بهمن ماه 1401)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
پانزدهمین فردوسی - مفاخر - عطار 15 الی 20 شرکت آروین تجارت میانه 05138904401-3

info@expo.ir