پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب، فاضلاب و تجهیزات وابسته (5 تا 8 بهمن ماه 1400)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
پانزدهمین فردوسی - عطار - مفاخر 11 الی 18 شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق 37642330 (051)

info@expo.ir