هفدهمین نمایشگاه کشاورزی (ماشین آلات، نهادها ومکانیزاسیون) (7 تا 10 بهمن ماه 1400)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
هفدهمین مفاخر- فردوسی - عطار 11 الی 18 شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق 37642330 (051)

info@expo.ir