هفدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی (ماشین آلالت، نهاده ها، مکانیزاسیون و سیستم های آبیاری) (7 تا 10 بهمن ماه 1400)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
هفدهمین مفاخر- فردوسی - عطار 11 الی 18 شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق 37642330 (051)

info@expo.ir