هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان ( 5 تا 8 بهمن ماه 1401)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
هفدهمین فردوسی - مفاخر - عطار 16 الی 21 شرکت برساز رویداد پارس 05131519

info@expo.ir