نمایشگاه ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری مناطق آزاد ایران ( 19 تا 22 خردادماه 1403)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
دومین عطار 16 الی 21 شرکت رویداد قرن خاورمیانه 021-77237343

info@expo.ir