نمایشگاه دستاوردهای پژوهش،فناوری و فن بازار ( 14 تا 17 دی ماه 1401)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
- عطار 15 الی 20 - -

info@expo.ir