بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر (9 تا 12 آذر ماه 1400)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
بیست و سومین مفاخر- فردوسی - عطار 11 الی 18 شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین 36158(051)

info@expo.ir