بیست و دومین نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ( فروش بهاره ) ( 21 تا 26 اسفندماه 1401)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
بیست و دومین فردوسی - مفاخر - عطار 16 الی 22 - جمعه 11 الی 22 سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان رضوی 05138795310--38795330

info@expo.ir