بیست و دومین نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ( فروش بهاره ) ( 15 تا 21 اسفندماه 1401)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
بیست و دومین فردوسی - مفاخر - عطار 15 الی 20 سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان رضوی 05138795310--38795330

info@expo.ir