اولین نمایشگاه صادرات به کشورهای آسیای میانه و افغانستان در مشهد ( 2 لغایت5 مردادماه 1403)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
اولین مفاخر- فردوسی - عطار 16 الی 21 آروین تجارت میانه 051-38904401-3

info@expo.ir