مشتريان احتمالي مناسب در ساعت پاياني نمايشگاه بازرگاني از غرفه ها بازديد مي كنند

93 % از بازديدكنندگان از نمايشگاه بازرگاني طي نيم ساعت پاياني روز مي گويند كه فروشنده ها در يك يا چند غرفه اي كه بازديدكرده اند در دسترس آنها نبوده اند.

اين يك مشكل فروش رايج است. آخرين نيم ساعت روز نمايشگاهي بازديدكننده كمتري دارد و فروشندگان، با اين باور كه مشتري احتمالي جدي حضور ندارد، می خواهند زودتر غرفة خود را ترك كنند

دكتر آلن كونوپاكي، نويسندة استراتژي هاي پيروز براي نمايشگاهي موفق،،‌با 50 بازديدكننده مصاحبه كرد و 250 فروشنده را در نمايشگاهها ارزيابي نمود. تحقيق او نشان داد كه 30 دقيقه قبل از پايان زمان كار نمايشگاه بهترين مشتريان احتمالي هنوز در غرفه ها گشت مي زنند. مثلا، آقاي فرانك نيسل، مدير شركت Welax، گزارش مي كند كه طي آخرين سي دقيقة روز نمايشگاهي فروشي بالغ بر 1 ميليون دلار داشته است.

68% از 250 فروشنده مصاحبه شونده، اظهار داشتند كه آنها طي نيم ساعت آخر روز نمايشگاهي با يك مشتري احتمالي واجد شرايط ملاقات داشته اند.

ساعات كم جنب و جوش نمايشگاهي مي توانند پربار باشند و فروشندگان بايد از حضور خريداران قوي  در آخرین ساعت كار نمايشگاه مطلع باشند.

ماخذ:Tradeshow Research

تهیه شده در :

امور بین الملل و پژوهش نمایشگاه بین المللی مشهد

شیرین شریفیان

 

 

 

info@expo.ir