اینفوگراف نمایشگاهها روشی اثربخش برای فعالیتهای تجاری هستند

 

تهیه شده در :

اداره امور بین الملل و پژوهش نمایشگاه بین المللی مشهد

شیرین شریفیان

info@expo.ir