قوانین و مقررات

۱- رعايت كامل مقررات جاري و ضوابط حاكم و تدويني نمايشگاه از جمله استفاده از كارت شناسايي، رعايت ساعات كار نمايشگاه ،‌زمان تحويل و تخليه غرفه و … الزامي است .

۲- واگذاري غرفه به غير و همچنين اشتراك و يا تغيير رشته فعاليت مجاز نمي باشد.

۳- صاحب غرفه صرفا مجاز به استفاده از فضاي واگذاري و امكانات متعارف غرفه بوده و در صورت استفاده نادرست ، چبران هر گونه خسارت وارده احتمالي را تعهد مي نمايد و همچنين انجام هر گونه تغييري در شكل و ساختار غرفه و يا متعلقات آن تنها با كسب مجوز كتبي از مديريت نمايشگاه ميسر مي باشد . (تعيين و برآورد خسارت توسط نمايشگاه انجام خواهد شد)

۴- جابجايي پانلهاي نمايشگاهي ممنوع مي باشد.

۵- نوشتن بر روي پانلها و استفاده از پيچ، ميخ و يا هر وسيله اي كه به بدنه غرفه خسارت وارد نمايد ممنوع است.

۶- مسئول غرفه به ازاء هر  12 مترمربع غرفه مجاز به استفاده حداكثر 250 لوكس روشنايي و 200 وات پريز مي باشد. استفاده مازاد ،‌منوط به اخذ مجوز كتبي از دفتر فني و پرداخت مازاد برق با تعرفه مربوطه مي باشد در غير اينصورت كل برق غرفه قطع خواهد شد.

۷- غرفه آرايي،‌ تزيينات داخلي و نظافت داخل غرفه در طول دوره برگزاري نمايشگاه به عهده غرفه داران بوده و در صورت نياز به وسايل اضافي مي بايست راسا نسبت به تامين آن اقدام نمايند.

۸- كليه مسئولين محترم غرفه ها موظفند قبل از افتتاح نسبت به بيمه نمودن كالاها  و عوامل درون غرفه خود اقدام نمايند. بديهي است برگزار كننده در اين رابطه مسئوليتي نخواهد داشت.

۹- غرفه داران موظف به همكاري با بازرسان نمايشگاه بوده و در صورت تخلف از ضوابط پس از يك مرحله تذكر كتبي نسبت به تعطيلي غرفه اقدام خواهد شد، بديهي است در اينگونه موارد وجوه پرداختي مسترد نمي گردد.

۱۰- غرفه دار موظف خواهد بود از هنگام افتتاح تا پايان مراسم اختتاميه از جمع آوري و تعطيل غرفه خودداري و پس از اتمام مدت نمايشگاه ضمن انجام تسويه حساب و اخذ مجوز كتبي ظرف مهلت مقرر كه ابلاغ مي گردد نسبت به انتقال لوازم خود از نمايشگاه و تحويل غرفه به صورت اوليه اقدام نمايد . بديهي است در صورت عدم تخليه در مهلت مقرر، به ازاي هر روز تاخير در انتقال كالا مبلغ 10% هزينه غرفه اخذ و ضمنا نمايشگاه نيز مسئوليتي در قبال نگهداري از كالاها نخواهد داشت.

۱۱- غرفه دار اجازه نصب پرده، پوستر و ساير عوامل تبليغي در خارج از غرفه را ندارد مگر با پرداخت هزينه او اخذ مجوز كتبي لازم از روابط عمومي نمايشگاه.

۱۲- انجام تبليغات (عكس،‌ پوستر و فيلمبرداري حرفه اي، تبليغات صوتي و غيره ) طبق ضوابط و صرفا از طريق شركتهاي تبليغاتي طرف قرارداد نمايشگاه كه به غرفه دار معرفي خواهد شد انجام مي گردد.

۱۳- تالارهاي نمايشگاه پس از پايان كار و تا قبل از بازگشايي براي بازديد عموم در روز بعد،‌ پلمپ خواهد شد و در هنگام فك پلمپ حضور غرفه داران الزامي است و چنانچه به علت عدم حضور يا عدم توجه مسئولين غرفه در طول ساعات گشايش تالار و بازديد عموم، كالا با وسايل داخل غرفه مفقود گردد هيچ مسئوليتي متوجه نمايشگاه نخواهد بود.

 اسپانسري: شركت نمايشگاههاي بين المللي خرسان براي مشتريان خود دامنه وسيعي از فرصت هاي اسپانسري را در ارتباط با برگزاری نمايشگاه فراهم مي سازد:

  • برگزاری نمايشگاه در شركت نمايشگاه بين المللي مشهد
  • مشاركت در برگزاري نمايشگاهها

 

info@expo.ir