یارانه به شرکت های عضو سازمان صنایع کوچک شرکت های شهرک صنعتی خراسان رضوی

اختصاص یارانه به شرکت های عضو سازمان صنایع کوچک شرکت های شهرک صنعتی خراسان رضوی که شامل:

الف ) واحد صنعتی که افراد شاغل تا 100 نفر داشته باشند

ب ) پروانه بهره برداری از سازمان صمت یا جهاد کشاورزی که دارای اعتبار باشد

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن درج شده در فرم مشارکت تماس حاصل گردد.

info@expo.ir