حضور کارکنان و پرسنل نمایشگاه بین المللی مشهد در راهپیمایی روز قدس

حضور کارکنان و مدیران نمایشگاه بین المللی مشهد در راهپیمایی روز قدس در کنار مردم و دیگر مدیران شهر مشهد مقدس صورت گرفت.

 

 

info@expo.ir