گزارش تصویری از ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه تاجیکستان

info@expo.ir