معارفه “سید حسین احمد زاده” معاون مالی پشتیبانی نمایشگاه بین المللی مشهد

مراسم معارفه “سید حسین احمد زاده” معاون مالی پشتیبانی نمایشگاه بین المللی مشهد توسط مدیرعامل نمایشگاه برگزار گردید.

 سعید صیفی مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد طی حکمی سید حسین احمد زاده به سمت معاون مالی پشتیبانی نمایشگاه منصوب کرد.

 

 

 

info@expo.ir