مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی به همراه محمد امین بابایی مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی خراسان رضوی

مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی به همراه محمد امین بابایی مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی خراسان رضوی از نخستین نمایشگاه محصولات بانوان کارآفرین سراسر کشور در مشهد بازدید نمودند.

info@expo.ir