خانم دکتر همتیان سرپرست دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی به همراه محمد امین بابایی مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی خراسان رضوی

خانم دکتر همتیان سرپرست دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی به همراه محمد امین بابایی مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی خراسان رضوی از نخستین نمایشگاه محصولات بانوان کارآفرین سراسر کشور در مشهد بازدید نمودند

. سرپرست دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی با حضور در غرفه های مختلف بانوان کارآفرین، به آنها اطمینان داد که وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی همه جانبه از ایجاد اشتغال حمایت می کند.

info@expo.ir