جلسه مدیران عامل مراکز نمایشگاهی کشور با جناب آقاي پیمان پاک، معاون محترم وزير و رئيس سازمان توسعه تجارت ایران و جناب آقاي رازدار، مدير عامل محترم شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی ایران

جلسه مدیران عامل مراکز نمایشگاهی کشور با جناب آقاي پیمان پاک، معاون محترم وزير و رئيس سازمان توسعه تجارت ایران و جناب آقاي رازدار، مدير عامل محترم شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی ایران در خصوص چالش‌های صنعت نمایشگاهی کشور و تدوین طرح جامع صنعت نمایشگاهی برگزار گردید.

info@expo.ir