افتتاح و  بهره برداری از سالن آمادگی جسمانی و بدنسازی کارکنان نمایشگاه بین المللی مشهد

 بهره برداری از سالن آمادگی جسمانی و بدنسازی کارکنان نمایشگاه بین المللی مشهد که با حضور هیات مدیره شرکت نمایشگاه بین المللی و مدیران و پرسنل این مجموعه افتتاح گردید. 

 

 

info@expo.ir