لیست پیمانکاران

ردیف

برگزار کننده

نام مدیر عامل

محل دفتر

 همراه مدیرعامل

1

آروین تجارت میانه

آقای ابراهیمی

مشهد

09153009148

2

مدیریت رویداد و تجارت آرسا

آقای خاکسار

مشهد

09151132167

3

پیشبران صنعت رایمند

آقای نوری

تهران

09121799450

4

پیشرو مبتکران چیستا

آقای طیبی نژاد

تهران

09121774384

5

ایده تجارت هرمس

سرکار خانم ثابت

تهران

09155153870

6

مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین

آقای صدرزاده

مشهد

09128332400

7

برساز رویداد پارس

آقای ایرانی

مشهد

09153107609

8

مدیریت رویداد رونق

آقای عاجزی

مشهد

09128080843

9

سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

نماینده آقای جهانی

مشهد

09155684205

10

بارثاوا ابتکاریگانه

آقای آجیلیان

مشهد

09159187131

11

برتر ملل هیراد پارس آوین

آقای احمدی راد

مشهد

09155027709

12

کانون آگهی پلک

آقای فتاحی

مشهد

09153134654

13

موسسه تحلیلی شاخص سوم

آقای فیروز جنگ

مشهد

09122243525

info@expo.ir