لیست پیمانکاران

ردیف

برگزار کننده

نام مدیر عامل

محل دفتر

تلفن

فاکس

 همراه مدیرعامل

1

آروین تجارت میانه

آقای ابراهیمی

مشهد

05138904401

05138905505

09153009148

2

مدیریت رویداد و تجارت آرسا

آقای خاکسار

مشهد

05137653080

05137659033

09151132167

3

پیشبران صنعت رایمند

آقای نوری

تهران

02188528952

02188528954

09121799450

4

پیشرو مبتکران چیستا

آقای طیبی نژاد

تهران

02122910339

02175965

09121774384

5

ایده تجارت هرمس

سرکار خانم ثابت

تهران

02154512

02154512

09155153870

6

مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین

آقای صدرزاده

مشهد

05136158

05136158

09128332400

7

برساز رویداد پارس

آقای ایرانی

مشهد

05131519

05131519

09153107609

8

مدیریت رویداد رونق

آقای عاجزی

مشهد

02186046187

02186046187

09128080843

9

سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

نماینده: آقای گلکاریان

مشهد

05138798366

05138582083

09155684205

10

بارثاوا ابتکاریگانه

آقای آجیلیان

مشهد

05138821109

05138821109

09159187131

11

برتر ملل هیراد پارس آوین

آقای احمدی راد

مشهد

05138911544

05138911544

09155027709

12

موسسه تحلیلی شاخص سوم

آقای فیروز جنگ

مشهد

05136110959

05136110959

09122243525

13

آرمان توسعه گستر سناباد

آقای اسدی

مشهد

05131995 05131995

09120375022

info@expo.ir