نمایشگاه بین المللی کشاورزی(ماشین آلات،نهاده ها،مکانیزاسیون و سیستم های آبیاری)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
شانزدهمین مفاخر- فردوسی - عطار 15-21 شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق 37642330(051)

info@expo.ir