نمایشگاه بین المللی ضنعت آب، فاضلاب و تجهیزات وابسته

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
چهاردهمین مفاخر- فردوسی - عطار 15-21 شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق 37642330(051)

info@expo.ir