دومین نمایشگاه محصولات ارگانیک و مواد غذایی سالم گواهی شده (ارگانو فود) همزمان با جشنواره غذای مشهد

سالن شرکت برگزارکننده تلفن تماس
عطار شرکت برساز رویداد پارس 051-31519
دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
- - - - -

info@expo.ir