دهمین نمایشگاه نوشیدنیها ، صنایع و ماشین آلات وابسته (3 تا 6 تیر ماه 1400)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
دهمین فردوسی - شرکت برساز رویداد پارس 31519(051)

info@expo.ir