بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی (3 تا 6 تیر ماه 1400)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
بیست و یکمین فردوسی - شرکت برساز رویداد پارس 31519(051)

info@expo.ir