بیستمین نمایشگاه عرضه مستقیم کالا (فروش پاییزه )

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
بیستمین نمایشگاه عرضه مستقیم کالا (فروش پاییزه ) فردوسی - مفاخر - عطار - سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان رضوی 38795310 - 38795330(051)

info@expo.ir