بیستمین نمایشگاه عرضه مستقیم کالا (فروش بهاره)

سالن شرکت برگزارکننده تلفن تماس
مفاخر – فردوسی – عطار سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان رضوی 05132253465-6
دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
- - - - -

info@expo.ir