نگهداری تاسیسات مکانیکی

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
1399/12/20 نگهداری تاسیسات مکانیکی 1400/01/15 1400/01/15 14:30 1400/01/16 10:00

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
- - - - -

.

اطلاعات بیشتر در سامانه ارجاع کار شهرداری مشهد

info@expo.ir